Szakmai továbbképzések

A „Felzárkózó települések” hosszútávú programjának évről évre bővülő rendszere nagyon sok szereplővel dolgozik és működik együtt. Mivel a projekt igen széles munkatársi kört foglalkoztat, ezért fontos a kollégák folyamatos képzése, és a minél tágabb körű ismeretek elsajátítása érdekében érdemes inspirálni őket a tréningeken és műhelyeken való megjelenésre. A program komplexitása és beavatkozási területeinek sokszínűsége szintén felvetik a rendszeres szakmai műhelyek és képzések szükségességét.

A Jelenlét szemlélet, mint közös módszertani alapvetés az a keret, amelyben minden helyi program, cselekvési terv megvalósul. Így a közös szakmai nyelvezet kialakítása, a hasonló gondolkodás, hozzáállás, kísérés a szalmai megvalósítás minőségbiztosításának nélkülözhetetlen eleme.

A továbbképzések alapvető célja tehát, hogy megismertessék a résztvevőket a Jelenlét szemléletű szociális munka alapelveivel, működési kereteivel. A képzések további célja, hogy a programban résztvevő szociális szakemberek a napi szociális munkájuk végzéséhez új, hatékony eszközöket sajátítsanak el.

Családmentorok képzése

A program keretein belül elérhető alapozó képzéseket családmentorainknak indítjuk, akik a szociális munkájuk során elsőként igyekeznek bizalmi kapcsolatot kiépíteni a rájuk bízott családokkal, megalapozva ezzel a gyermekek egészséges fejlődésének gondos nyomon követését, a segítségnyújtás azonnali lehetőségét, a szülői szerepek erősítését, fejlesztését.

A védőnői segítők alapozó képzése

A program nagyobb településein védőnői segítők támogatják a védőnői tevékenységet. A képzés célja, hogy az érintett területeken mutatkozó védőnőhiányt, ill. a védőnői leterheltséget mérsékeljük olyan ismeretek, gyakorlati tevékenységek bemutatásával, amelyek lehetővé teszik a képzésen részt vevő személyek hatékony segítségnyújtását a szakembereknek. A képzés elvégzése után bevonódnak a védőnői jelzőrendszeri tevékenységbe, segítik a szűrés, a tanácsadások megszervezését, élő kapocsként információkat közvetítenek, tájékoztatást nyújtanak a gyermekes családok és a védőnői szolgálat között.

Érzékenyítő képzés Jelenlét módszertan bemutatása

A projektben dolgozók munkájának alapjául szolgáló Jelenlét módszertan bemutatásának célja, hogy az elsajátított ismereteken keresztül érzékenyítse a résztvevőket a halmozottan hátrányos helyzetű, rászoruló emberekkel való együttműködésre, ezzel is segítve a nélkülöző csoportok társadalmi integrációját. A képzés során a résztvevők megismerik a Jelenlét szemléletet, és a rászorulók élethelyzetének megkönnyítési lehetőségeit, és egy olyan szociális modellt, amely széles körű eszközrendszert biztosít mindenki számára. A konkrét ismeretek elsajátítása mellett a résztvevők gyakorlatokon keresztül tapasztalják meg a viselkedés, a kommunikáció, a kapcsolatteremtés és a kapcsolatfenntartás módjait. A gyakorlatok során élő, mindennapi szituációkkal, saját élményű tapasztalatot, ismereteket szerezhetnek a hatékony, könnyen érthető kommunikációról.

Segítőkészség-fejlesztő tréningek

A képzésen résztvevők megismerik a hátrányos helyzetben lévő embertársaink számára nyújtandó segítés alapelveit, fejlesztésre kerüljenek a segítő- és empatikus készségek, valamint a kommunikációs és önismereti képességek.

A képzés célcsoportját azok a szociális területen dolgozó szakemberek alkotják, akik így több ismeretet szereznek a segítés hátteréről, az empátiáról, hatékony kommunikációról és fejlesztik segítő készségeiket.

Játékkészség-fejlesztő tréningek

A képzés azoknak a programban dolgozó szakembereknek szól, akik akár szülőként, akár szakemberként gyermekekkel foglalkoznak, emiatt fontos, hogy megismerjék a játékfejlődés alapjait, a különböző korosztályú gyermekek számára érdekes és izgalmas játékokat, és azon közösségben való megvalósításának kihívásait. Így a program munkatársai képessé válnak játékalkalmak megtervezésére, szervezésére és lebonyolítására.

Szakmai műhelyek szociális területen dolgozó kollégáknak, helyi szakembereknek

A műhelyfoglalkozások célja terveink szerint a résztvevők egy-egy témakör ismereteinek előadással, vagy önálló ismeretszerzésével történő elsajátítása.

A szakmai műhelyeken résztvevők aktivitására alapozva többek között az alábbi témakörökben szélesítik az ismereteket:

(1) Szenvedély vagy szenvedés – gyakorlati eszköztár szenvedélybetegekkel foglalkozó szociális munkások számára

A képzés célja a szenvedélybeteg emberekkel foglalkozó szakemberek és önkéntesek felkészítése a célcsoport élethelyzetének könnyítésére, életvitelében való pozitív változására. A programon résztvevők a szenvedélybeteg segítő munka alapjai mellett megismerik a komplex segítő módszereket, a szenvedélybeteg emberek hatékony segítésének lehetőségeit, saját motivációjukat és kompetenciáikat. A képzés során a résztvevők önismereti szinten megértik a segítő munkájuk szociális és emocionális oldalát illető határaikat, reflektálni tudnak saját érintettségükre és munkájukra, valamint tisztázzák a szupervízió segítségként való elfogadását akadályozó és segítő motívumait

(2) Kölcsön-hatás – családon belüli erőszak és a segítő kapcsolat szakmai műhely

A családon belüli erőszak megelőzésében, kezelésében óriási felelősség terheli a szakembereket. Ugyanakkor ezzel összefüggésben szerepet kap az áldozattá válás elkerülése, a bűnismétlés megelőzése, illetve a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése is. A szakmai műhely célja annak a folyamatnak az elemzése a segítő szakemberek szempontjából, amely hozzásegíti őket a családon belüli erőszak során áldozattá, illetve elkövetővé válás folyamatainak megértéséhez. A legtöbb esetben a közvetlen környezet, a hatóságok és gyakran a gyermek körül lévő szakemberek is tudnak a bántalmazásról, a legritkább esetben indul eljárás a bántalmazók ellen. Ezért a jelzőrendszer működtetése és a szakszerű és biztonságos beavatkozás alapja a kölcsönös hálózati együttműködés lenne, melyet azonban még ki kell építeni. A hatékony segítő beszélgetés és kommunikációs technikák elsajátítása a szakmai műhely során kiemelt szerepet kap. Emellett külön figyelmet szentelünk a segítőt érő stressz ártalmainak csökkentésére és a kiégés megelőzésének lehetséges eszközeire.

(3) Elég! – a pszichés túlterheltség veszélyei a szociális munkában szakmai műhely

A szakmai műhely célja a kiégés stádiumainak, figyelmeztető tüneteinek felismerése, az érzelmi reakciók kezelése, az én-erő növelése, és az új kihívásokkal szembeni energetizálás. A műhely foglalkozik a saját mentálhigiéné ápolásával, a feszültség-csökkentő technikákkal, a munkatársi csoportokkal, valamint lehetővé teszi közösség ventillációját és a kockázati tényezők csökkentését.

Témanapok, workshopok

A workshopok, és témanapok célja kisebb tématerületek feldolgozása és alkalmazásképes ismeretté alakítása, amely az ismeretek megszerzéséhez kapcsolódóan egyes személyiségjegyek (készség, jártasság, képesség) megszerzését, megerősítését is szolgálja.

Példák a lehetséges témakörökre:

  • A segítés pszichológiája a gyakorlatban
  • A játék, sport, művészetek, mint a szociális munka eszköze
  • Szenvedélybeteg szülők mellett felnövő gyerekek segítése
  • Közösségi tervezés/döntések előkészítése
  • Tetűirtás, higiénés körülmények biztosítása
  • Közösségi terek működtetése