A projekt megvalósítói

A Fókuszban a gyermek program végrehajtására 29 tagból álló Konzorcium jött létre, amelynek vezetője a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület.

A megvalósító szervezetek részletes bemutatása:

A Konzorcium vezetője:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyedülálló tapasztalattal rendelkezik a jelenléten alapuló komplex szociális modellprogramjai révén a szegregátumok, leszakadt települések felzárkóztatása területén. A „siker” dimenzióját nehéz meghatározni az olyan településeken, ahol a lakosok túlnyomó többségét a társadalmi integrációra alkalmatlan szociodemográfiai körülmények jellemzik, ugyanakkor az eredményességet nagymértékben tudja növelni, ha a fejlesztő tevékenységet komplex módon és rugalmasan, a helyi és egyéni adottságokhoz alkalmazkodó módon látjuk el. A komplexitás egyfelől a szereplők (a helyi közösség, állami feladatellátók, helyi aktorok) bevonásában, másfelől a családi élethelyzetek átfogó kezelésében mutatkozik meg, amely a központi szervezetnek köszönhetően rugalmasan tud alkalmazkodni a helyi viszonyokhoz. Meggyőződésünk, hogy csak a belső motiváció felkeltésével, és jelenléten keresztüli táplálásával lehet elérni fenntartható változást ezeken a területeken.

Magyarországon területileg jól beazonosíthatók azok az országrészek, ahol ezek az elszegényedett, az országot formáló társadalmi és gazdasági folyamatok főáramából szinte teljes egészében kirekesztett, sok esetben zárványosodó, gettósodó települések megtalálhatók. Ezeket a településeket ugyanakkor az elmaradott gazdasági (beruházások, munkaerőpiaci lehetőségek hiánya, elégtelen infrastruktúra stb.) és társadalmi (alacsony iskolázottság, foglalkoztatottság, magas szegénységi mutatók stb.) viszonyok ellenére kedvező demográfiai adottságok jellemzik, vagyis a magas termékenység eredményeképpen kedvező a korstruktúra (igaz, a halálozási viszonyok is lényegesen rosszabbak). A legnagyobb probléma ennek a társadalmi-gazdasági elmaradottságnak az újratermelődése a következő generációkban. Míg a teljes társadalomban a termékenység nem éri el a reprodukciós szintet, ezeken a településeken magas a gyermekvállalási kedv, a reprodukciós ciklus pedig rövidebb, ezáltal egyre nagyobb lesz Magyarországon az a réteg, amely külső támogatás és beavatkozás nélkül képtelen megteremteni az emberhez méltó élet feltételeit.

A szegénységi kör megtörése kizárólag a gyermekekbe való befektetésen keresztül érhető el. Célzott, több (szak)területet átfogó komplex és rugalmas beavatkozások szükségesek már a gyermekfogantatástól kezdve annak érdekében, hogy a gyermekek normál élethez vezető fejlődésének esélyét megtartva megteremtsük a társadalmi integráció lehetőségét a következő generációk számára. A hátrányok újratermelődése ugyanis már az anyaméhben elkezdődhet az elégtelen és nem megfelelő táplálkozási és életviteli szokások következtében, és akár kedvező nevelési, oktatási körülmények ellenére is fennmaradhatnak, ha nem reagálunk arra a környezetre, ahonnan a gyermek nap mint nap óvodába, iskolába jár.

Konzorciumi partnerek:

Székhely: 1171 Budapest, Borsfa u. 55. Az ADRA Adventista Szeretetszolgálat humanitárius tevékenységet végző szervezet. Az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítványt a Hetednapi Adventista Egyház hozta létre 1991-ben azzal a céllal, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi rétegeket felkarolja, támogassa. Az ADRA Alapítvány tagja az ADRA International világszéles hálózatának, mely jelenleg több mint 130 országban valósít meg közösségeket támogató programokat, katasztrófa helyzetben gyors segítséget nyújt. Mint egy nemzetközileg elismert, független humanitárius szervezet, az 139 ADRA etnikai, politikai, vallási hovatartozást nem nézve tölti be hivatását. Ez az irányelv egy mély meggyőződésből fakad, mely szerint az emberi élet felbecsülhetetlen érték. Az ADRA Alapítvány donorszervezetként kapcsolódik be a nemzetközi hálózatba. A Szervezet céljainak megfelelően olyan közfeladatokat lát el, melyről törvény vagy törvény felhatalmazás alapján más jogszabály szerint valamely állami szervezetnek vagy önkormányzatnak kell gondoskodnia:
  • Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, kórházak műszerezettségének fejlesztési támogatása
  • Gyermek és ifjúságvédelem
  • Nevelés, oktatás és képességfejlesztés támogatása
  • Szociális tevékenység
  • Katasztrófa, árvíz, földrengés és egyéb természeti vagy ember okozta csapások áldozatainak megsegítése
  • Hátrányos helyzetű nagycsaládosok támogatása
Az ADRA nemzetközi szervezet filozófiájában a közösségfejlesztés egy olyan tevékenységre mutat, mely egy adott életközösség (szomszédság, település, kistérség, megye, város, stb.) fejlesztését jelenti: az adott közösségekben élők cselekvőképes kezdeményezéseire irányul, azzal a céllal, hogy az ott élő emberek életminőségét javítsa, elősegítve az adott társadalomba való jobb szerepvállalást. A vidéki körzetekben dolgozó ADRA önkéntesek együtt működnek más civil szervezetekkel, önkormányzatokkal és intézményekkel a helyi közösség fejlődése érdekében: a települések civil szervezeteivel való szoros együttműködésben, egy-egy helyi probléma, pl. szegénység felszámolása érdekében.

Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/B

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 1996 áprilisában került bejegyzésre a Fejér Megyei Bíróságon. Alapítója a Magyarországi Baptista Egyház, „megálmodója” és máig is az elnöke Szenczy Sándor baptista lelkész. Az alapítvány célja – az alapító okirat tanúsága szerint – kezdetektől fogva az volt, hogy Jézus Krisztus szeretetparancsa alapján segítsen a rászorulókon itthon és külföldön. Az első ötezer forintos adomány óta eltelt hosszú évek alatt a Baptista Szeretetszolgálat mára az egyik legnagyobb magyarországi segélyszervezetté érett. Háromezer főállású munkatárssal, több száz önkéntessel dolgozó közhasznú szervezetként munkánk értéke ma már milliárdokban mérhető.

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány a világ 18 országában nyújt rendszeres segélyt, élelmet, humanitárius és lelki segítséget, és hajt végre fejlesztési programokat szükséget szenvedő és szociálisan perifériára szorult emberek számára, így könnyítve nehéz helyzetükön lehetőséget biztosítva számukra egy emberibb élethez. A Szeretetszolgálat célja – származástól, nemzetiségtől, vallástól és bőrszíntől függetlenül a hazánkban és más országokban élő rászoruló emberek lelki és anyagi szükségleteinek alkalmi és rendszeres betöltése.

A Baptista Szeretetszolgálat tevékenységi köre a humanitárius segítségnyújtástól a katasztrófamentésen, a hátrányos helyzetű romák, menekültek, drogfüggők megsegítésén át a fogyatékkal élők rehabilitációs programjáig (FLAME program) számos egyéb humanitárius és fejlesztési szakterületet fog át (rászorulók támogatása, katasztrófa sújtotta személyek támogatása, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, üdültetés, menekültek támogatása, integrációja).

A Baptista Szeretetszolgálat a kezdetektől (2019) megvalósító szervezetként vesz részt a „Felzárkózó Települések” hosszú távú kormányprogramjában.

Székhely: 3751 Szendrőlád, Petőfi út 15.

A Bhim Rao Egyesület közhasznú társadalmi szervezet, amely 2003-ban jött létre. Az Egyesület alapvető célja a hátrányos helyzetű cigány és nem cigány fiatalok általános iskolából középiskolába, illetve középiskolából a felsőoktatás intézményeibe való bejutásának, valamint ezen intézményekben való sikeres helytállásának elősegítése és támogatása, ugyanis a szervezet tagjai olyan emberekből tevődik össze, akik hátrányos helyzetüket sikerült leküzdeni az oktatáson keresztül, s mára már egyetemet, főiskolát végzett egyének, akik elhivatottságból dolgoznak. Ez adja a szervezetünk mozgató rugóját, hiszen az, ami már egyszer sikerült már valakinek, miért ne sikerülhet más hátrányos helyzetű, szegregátumban élő tanulónak is.Szervezetünk olyan programokat biztosít amelyek a hátrányos helyzetű fiatalok lehető legszélesebb körét elérik, s őket a középiskola elvégzéséhez, szakma és végbizonyítvány megszerzéséhez hozzásegítik. Ezáltal egy olyan oktatási rendszer kialakítása válik lehetővé, amely meggátolja a hátrányos munkaerőpiaci helyzet újra termelődését.

Székhely: 3871 Méra, Kézsmárk út 2.

Egyesületünk általános célja a társadalmi együttélés támogatása a hátrányos helyzetű, főként roma közösség esélyegyenlőségének biztosításával. Borsod-Abaúj-Zemplén megye cigány lakossága és közösségei számára, érdekvédelmi és szabadidős tevékenységek nyújtása nevelési-oktatási (képzés, tréning, klub, tanoda), foglalkoztatási és kulturális (tábor, fesztivál, konferencia) programok megvalósításával.

Székhely: 3589 Tiszatarján, Vásártér utca

A Dél-borsodi Romák Integrációját Elősegítő Közhasznú Egyesület 2009. év decemberében alakult meg. Munkatervünk kidolgozása után átfogó célként jelöltük meg Dél-borsod területén (különösen a Mezőcsáti-kistérségben) a cigány közösség közművelődési, kulturális, szociális, kisebbségi érdekképviseletét, oktatási, foglalkoztatási, művészeti, egészségügyi és szociális programok elindításával, illetve ilyen programokhoz való csatlakozással.

 

Székhely: 1032 Budapest, Bécsi út 173.

Don Bosco Szalézi Társaságának egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény. A Szalézi Társaság küldetése és célja az ifjúság oktatása és nevelése iskolákban, szakiskolákban és különféle ifjúsági intézményekben. A Rend kezdeményezései elsősorban a szegényebb, hátrányos helyzetű fiatalokhoz szólnak.

Hazánkban már 1913-ban megjelentek az első szaléziak Péliföldszentkereszten, majd egymás után nyitották meg házaikat, iskoláikat, diákotthonaikat. Emellett fenntartottak még árvaházat és könyvkiadót is saját nyomdával. 1950-ben 280 magyar szalézi több mint 15 helyen működött. 1989-ben újraindult a rend működése, sok nehézség és küzdelem árán újra megnyíltak a szalézi házak, intézmények. Ma is sikeresen folytatják küldetésüket az ifjúság körében plébániákon, oratóriumokban, iskolákban és kollégiumokban.

A Don Bosco Szalézi Rend Társasága 2020 júniusában csatlakozott megvalósító szervezetként a „Felzárkózó Települések” hosszú távú programjához, amely keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Balajt településen végez diagnózisalapú felzárkóztató tevékenységet.

Székhely: 3526 Miskolc, Szeles utca 59.

A Miskolci Egyházmegye görög katolikus egyházmegye, melyet a Miskolci apostoli exarchátusból hozott létre Ferenc pápa 2015-ben. A Magyarországi Saját Jogú Metropólia részegyháza, püspöke Orosz Atanáz. Az egyházmegyének jelenleg 60 parókiája és két szervezőlelkészsége van.

Saját fenntartású oktatási-nevelési intézményeink vannak bölcsödétől az egyetemi kollégiumokig. Szociális intézményeink a gyermekneveléstől az idősek gondozásáig kiterjednek.

Az Egyházmegye lakásotthonokat is fenntart a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény részeként-, többek között Hernádvécsén, ahol 2020 júniusától megvalósító szervezetként komplex, diagnózisalapú felzárkóztató tevékenységet is végez a „Felzárkózó Települések” hosszú távú programjának keretén belül.

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

A görögkatolikusok azok a bizánci szertartású keresztények, akik a katolikus egyházzal teljes egységben élnek. Elnevezésükben a „görög” szó a bizánci szertartásra, a „katolikus” pedig a Római Apostoli Székkel való egységre utal. Ma Magyarországon a mintegy 300 ezer görögkatolikus hívő három egyházkormányzati egységben él: a Hajdúdorogi Főegyházmegyében, a Miskolci Egyházmegyében és a Nyíregyházi Egyházmegyében. A főegyházmegye és a két egyházmegye alkotják a Görögkatolikus Metropóliát, melynek székhelye és székesegyháza Debrecenben van, vezetője Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolita.

A Görögkatolikus Metropólia fenntartója számos oktatási-nevelési intézménynek, mint óvoda, iskola, gimnázium, kollégiumok, szakkollégiumok, valamint szociális intézményeknek, mint idősek otthona, gyermekvédelmi központ, házi segítségnyújtó, integrált szociális szolgáltató központok.

A Hajdúdorogi Metropolitai Egyház 2020 júniusában csatlakozott a „Felzárkózó Települések” hosszú távú programjához, ahol megvalósító szervezetként kezdte meg működését Pocsajon.

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.

Az Alapító országos értekezlete az egyházi intézményt az Alapító alapszabályának a 2017. február 20. napján történt módosításával hozta létre. A Hit Gyülekezete Alapszabályának 1. és 30.§-ai alapján létrehozta a Hit Gyülekezete Roma Missziós Hálózatát (továbbiakban: Roma Misszió), mint belső egyházi jogi személyt, egyházi intézményt.

Az egyházi intézmény elsődlegesen a roma származású személyek részére végez egyházi tevékenységet, közösségi, társadalmi tevékenységet, oktatási, képességfejlesztési, szabadidős és sport tevékenységet, előadó-művészeti és kulturális képzéseket, munkaerőközvetítést, munkaerőkölcsönzést, önkéntes munka szervezést és lebonyolítást bel- és külföldön, rendezvények, előadások, tanulmányutak, táborok, kirándulások szervezését, közétkeztetést, szociálisan hátrányos helyzetben élők ill. nagycsaládosok számára kedvezmények programok, táborok biztosítását,  folyóirat, időszaki kiadvány és könyv kiadása.

A Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata először egy 2012-ben megnyert EFOP pályázattal kapcsolatosan került kapcsolatba Karancssággal. A Pályázat végrehajtása során folyamatos karitatív, szociális segítséggel támogatta a település egészét. Évente több alkalommal, általában jelesebb ünnepek, események alkalmával – húsvét, gyereknap, tanévnyitó, télapó, karácsony, valamint a tanítási szünetekben – elsősorban lábbelikkel-ruhaneműkkel, élelmiszercsomagokkal, decemberben télapó és cipősdobozos játékadományokkal, tanévnyitókor tanszer-iskolatáskákkal, illetve a téli hónapokban tűzifával segítette a rászoruló családokat. A Missziós Hálózat ugyanitt képzéseket szervezett, állatfarmot, befőző üzemet hozott létre.

A karitatív adományosztások, rendezvények mind a mai napig folynak, legutóbb kályhát, gáztűzhelyt, ágyakat juttattak el rászoruló családoknak.

A Missziós Hálózat részeként működő Szeretetszolgálat 2020 júniusa óta megvalósító szervezetként vesz részt a „Felzárkózó Települések” hosszú távú kormányprogramjában, amely keretében Karancsságon végez komplex fejlesztő tevékenységet.

Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Tardi utca 19.

Az 1999 óta, a Beretyóujfalui járásban működő Igazgyöngy Alapítvány egyik feladata a tehetséggondozás, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, roma gyerekekre. A szervezet ezt a feladatot egy alapfokú művészeti iskola fenntartásával végzi, ahova 23 településről járnak gyerekek, akik 70 %-a hátrányos helyzetű, köztük 300 fő mélyszegénységben élő, cigány gyermek.

Az oktatás mellett az Alapítvány esélyteremtő, terepi munkát is végez – kiegészítve a gyerekek iskolán belül végzett integrációját -, reagálva a szegénység társadalmi beágyazottságára. A szervezet próbálja megkeresni összes beavatkozási pontot, és ezekre a közösség bevonásával hatást gyakorolni. A skála nagyon széles, a családoktól a településfejlesztésig átfogja a problémát.

Az Igazgyöngy Alapítvány 11 éve végez komplex fejlesztést – egy 20 évre tervezett teljes modellfejlesztés keretein belül – egy Hajdú-Bihar megyei Toldon.

 A stratégia szerű munka mérhető pozitív változásokat mutat a mélyszegénységben élő, zömében roma társadalmi csoport integrációjában. Az alapítvány dolgozik a modell adaptálhatóvá tételén.

 A szervezetet eredményei miatt egyre többen keresik meg itthonról és külföldről civil szervezetek, egyetemek, közoktatási intézmények, önkormányzatok; szociális innovációik nemzetközi szinten is díjazottak.

 Az Igazgyöngy Alapítvány 2019 óta vesz részt megvalósító szervezetként Toldon a „Felzárkózó Települések” hosszú távú programjának keretében.

Székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.

Jézus Társasága Magyar Rendtartományához (JTMR) közel hatvan jezsuita szerzetes tartozik és a rendi működést több mint 250 világi munkatárs segíti. A rendtartomány Budapesten, Dobogókőn, Miskolcon és Szegeden, továbbá Marosvásárhelyen rendházat, templomot, iskolát és kollégiumot működtet; a provincia tagjai szolgálnak a partiumi Szatmárnémetiben és a délvidéki Törökkanizsán, emellett jezsuita kezelésben áll a leuveni Collegium Hungaricum. Többen tanítanak, tanulnak, vagy lelkipásztori munkát végeznek a világ más tájain, például Rómában, Genovában vagy a torontói magyar plébánián. Magyarországi főbb jezsuita intézmények, művek: Budapesten a Jézus Szíve-templom, a Párbeszéd Háza, a Szent Ignác és a Jezsuita Roma Szakkollégium; Miskolcon a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, a hozzá kapcsolódó plébániával; Dobogókőn a Manréza Ignáci Lelkigyakorlatos Központ; Szegeden a Szent József Templom és a Kaszap István Jezsuita Szakkollégium; Püspökszentlászlón az Életrendezés Háza. Emellett a rend számos kezdeményezést indított vagy karolt fel a magyar társadalom kérdéseire, kihívásaira adott válaszként, köztük a Jezsuita Menekültszolgálatot, a hátrányos helyzetű, főként roma felnőtteket bizonyítványhoz juttató Lehetőségek Iskoláját, a “Felzárkózó települések” programjához kapcsolódó Arló – Jelenlét Pontot, az Ignáci Pedagógiai Műhelyt, de katalizátora volt és ma is otthont ad a szerzetesi együttműködésben létrejött Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálatnak is.

A jezsuita rend különböző országokban folytatott oktatási, kulturális, szociális és hitéleti tevékenységét négy általános preferencia mentén fejti ki: marginalizált társadalmi csoportok felé fordulás, teremtésvédelem, fiatalok támogatása az életvezetésben, valamint a lelkiség erősítése.

A rend annak módját kereste, hogyan tudna még intenzívebben jelen lenni a szociális területen. Így 2020-ban csatlakozott egy széleskörű együttműködéshez, mely a “Felzárkózó települések” programja keretében segít hátrányos helyzetű roma családoknak.

A Jezsuiták Arlón kezdték el a társadalmi felzárkóztató tevékenységet, együttműködve a 26 éve ott jelenlévő Szent Ferenc Kisnővéreivel. A települési program megvalósítása a helyi adottságok és igények feltárásán, szakmai jelenléten és egyedi diagnózis szerint kialakított komplex beavatkozásokon alapul, amely elsősorban a kora gyermekkorra, iskoláskorra, foglalkoztatásra, egészségügyre, lakhatásra és közösségfejlesztésre fókuszál. A diagnózis alapján történik a Jelenlét pontok – mindenki számára nyitott közösségi terek – kialakítása, amelyek lehetőséget adnak az egyénekkel és a családokkal végzett szociális munkára. A rend Arlón dolgozó munkatársai emellett az elmúlt hónapokban filmvetítést, koncertet, előadást szervezett, szemészeti szűrést bonyolított le, valamint rendszeres tánctanítást indított.

Székhely: 7523 Kaposfő, Kossuth L. utca 159.

A Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány 2007. február 12-én jött létre, alapítója Varga László plébános. Az alapítvány adományokból és pályázatokból tartja fent magát. A kuratórium elnöke a mindenkori kaposfői plébános, jelenleg Somos László.

Az elmúlt évek sikeres HEFOP pályázatainak köszönhetően az alapítvány tanoda programot indítottunk be, valamint a Kaposmérőhöz tartozó Baglas pusztán szociális házat épített. Az alapítvány működési területe Kaposfő, Kaposmérő, Kisasszond, Kiskorpád, Gige, Csököly és Rinyakovácsi községek.

Az alapítvány célja a cigány kisebbség, ezen belül az iskoláskorú korosztályok helyzetének javítása. A különböző hátrányok egyik sűrűsödési pontja kétségtelenül a közoktatási rendszer. A problémák megoldása érdekében a kaposfői Római Katolikus Plébánián 15 éve folyik az ott élő cigány kisebbség körében közösségformáló és fejlesztő tevékenység. E tevékenység hatékonyabbá tételének érdekében és a kaposfői mikrotérség cigány népességének segítésére, közösségfejlesztésre és a gyerekek tanulásának támogatására, szociális- és jogi ellátására jött létre az alapítvány.

A közösségfejlesztő tevékenységet, az egyéni, iskolán kívüli fejlesztést az alapítvány munkatársai végzik.

A Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány 2020 júniusában csatlakozott a „Felzárkózó Települések” hosszú távú programjához, melynek keretében megvalósító szervezetként Pálmajorban végez felzárkóztató tevékenységet.

Székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 30.

A Katolikus Karitász a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete. Egyházi jogi személyiségű közcélú humanitárius szervezetként korra, nemre, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat szociális intézmények fenntartása és különböző segélyprogramok, akciók útján.

A Karitász annak a nemzetközi hálózatnak a tagja, amely a világ 165 országában van jelen és ugyanazon küldetéstudatból fakadóan valósítja meg a felebaráti szeretet és rászorulók segítésének krisztusi parancsát.  A segélyszervezet hazai hálózatának részei: az országos központ (Katolikus Karitász – Caritas Hungarica), a 16 egyházmegyei központ, az általuk fenntartott intézmények és a több mint 800 plébániai csoport, melyekben közel 10.000 önkéntes tevékenykedik rendszeresen.

A szervezet munkáját 8 fő tevékenységi terület mentén végzi: családok segítése, idősgondozás, szenvedélybetegek segítése, fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek támogatása, hajléktalanoknak ellátása, hátrányos helyzetű kisebbségek segítése, menekültek és üldözött keresztények támogatása és katasztrófahelyzeti segítségnyújtás.

A Katolikus Karitász hazánk egyik legnagyobb karitatív szervezeteként hosszú évek óta vesz részt országszerte felzárkóztató célú és öngondoskodást segítő programok kidolgozásában és megvalósításában. A Sellyei járás 38 településén 2018. eleje óta van jelen a segélyszervezet a Végtelen lehetőség komplex modellprogram keretében szociális-, oktatási- és közösségfejlesztést célzó szolgáltatásaival. A Karitász 2018 nyarán Kisszentmártonban, a hozzá tartozó Majláthpuszta szegregátumban és Tésenyben hozott létre Jelenlét Pontokat, melyek a települési problémákra és hiányokra reagálva komplex közösségi térként funkcionálnak. 2020. nyarától további öt ormánsági kistelepülésen, Drávaiványi, Sósvertike, Lúzsok, Piskó és Vejti falvaiban kezdték meg feladatukat a szervezet munkatársai mindennapi szociális segítői jelenléttel.

Székhely: 1221 Budapest, Kossuth L. utca 64.

Az 1991-ben alapított Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hazánk egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. A természeti csapások és ember okozta válságok károsultjainak támogatása mellett több mint 50 különböző szociális szolgáltatást nyújt Magyarországon és a határainkon túl, nemzetközi humanitárius és fejlesztési munkával párhuzamosan kiépítette hazai szociális intézményhálózatát, amely rászoruló gyermekek, krízishelyzetbe került családok, hajléktalanok, szenvedélybetegek és munkanélküliek társadalmi integrációját segíti az ország számos régiójában.

A szervezet hazai területen folytatott tevékenységeinek elsődleges célkitűzése az, hogy azon csoportok számára szervezzen ellátásokat, akiket nem képes elérni a szociális ellátórendszert, illetve, akik számára a szociálpolitika nem tud reális eszközöket biztosítani a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. A Segélyszervezet országos intézményhálózatának legfőbb törekvése, hogy az átmeneti segítségen túl kitörési pontokat is tudjon kínálni a szegénységből.

Kiemelt célkitűzés a krízisbe került, szegény sorsú egyének és családok segítése. Országos intézményhálózatán és segélyprogramjain keresztül a Segélyszervezet arra törekszik, hogy ne csak átmeneti támogatást, de valódi esélyt kínáljon a szegénységből való kitörésre, a tartós felzárkózásra.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2017 év végén nyert Európai Uniós támogatást a Gönci járásban történő komplex fejlesztő tevékenység megvalósításra. A Végtelen lehetőség elnevezésű program elsődleges célja a járás leszakadásának fékezése, megállítása, a járáson belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével. További cél, hogy javítsa az itt élő lakosság életesélyeit, életminőségét, szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mobilizációját. 2018. márciusában a projekt keretében létrejött Vizsoly és Boldogkőújfalu településeken egy-egy Jelenlét Pont, ami a program központjául és a helyiek nyitott közösségi, szolgáltató tereként funkcionál.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a „Felzárkózó Települések” hosszú távú programjának első körében 4 településen folytatta, illetve kezdte el a munkát: Vizsoly, Boldogkőújfalu, Kastélyosdombó és Lakócsa. A 2020/21-es finanszírozási ciklusban az előbbi települések köre újabb 2 településsel: Pusztakovácsi – Kürtöspuszta, valamint Felsődobsza településekkel bővült.

Székhely: 9090 Pannonhalma, Vár 1.
A bencés rend 996-ban, Tours-i Szent Márton tiszteletére alapított monostora jelként
magasodik az egykor „Pannónia Szent Hegyének” nevezett, a Bakony és a Kisalföld
találkozásánál elterülő, közel 300 méter magas dombon. A Pannonhalmi Bencés Főapátság a
vallási hagyomány szerint az ég és a föld találkozási pontja, szakrális hely, ahol az ember közel
lehet a Teremtőhöz. A főapátság Magyarország kiemelkedő történelmi emlékhelye, egyházi és
kulturális központja, egészen különleges, időtlenséget árasztó atmoszférával. Falait a hit
megtartó ereje járja át, a kolostor sekrestyéjében, könyvtárában, levéltárában, múzeumában a
bencés rend értékes szellemi és művészeti örökségével találkozhatunk. A monostort
napjainkban is mintegy negyven fős szerzetesközösség lakja. A szerzetesek fogadják a
lelkigyakorlatra érkezőket, tanítanak a bentlakásos gimnáziumban, közgyűjteményi és
kultúraszervező feladatokat látnak el, de közreműködnek a borászat, a sörfőzde, a
gyógynövénykert fenntartásában és a vendégek fogadásában is.
A rendszerváltás után a pannonhalmi bencés közösség — az iskolai munka folytatása mellett
— új munkaterületeken is próbálja megteremteni azokat az anyagi lehetőségeket, amelyek
lehetővé teszik számára, hogy betöltse szerepét az egyházban és a világban. A III. évezred
kezdete így Pannonhalma számára a szerzetesélet újradefiniálásának, a monasztikus alapokhoz
való visszatérésnek és a közösség építésének időszaka.

A Pannonhalmi Főapátság közel 900 fő főállású munkatárssal látja el a rá bízott feladatait:
– vallási és egyházi feladatokat,
– 11 oktatási egységében a fenntartói és nevelési feladatokat,
– kulturális feladatokat,
– szociális intézményeinek működtetését és fenntartását,
– a Világörökség részét képező Pannonhalmi Főapátság épületkomplexumának és a
Főapátsági Könyvtár – Levéltár és – Múzeum működtetését és fenntartását, értékeinek
megőrzését,
– gazdasági egységeinek, vállalkozásainak működtetését,
– a Pannonhalmi Egyházmegyéhez tartozó 15 plébánián lelkipásztori feladatok ellátását,
– Pannonhalmi Egyházmegyei Karitász szociális, karitatív és hátránykompenzációs
tevékenységét.
A Pannonhalmi Főapátság 2021-től megvalósító szervezetként vesz részt a „Felzárkózó
Települések” hosszú távú kormányprogramjában.

Székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 56.

A Magyar Pünkösdi Egyház (MPE) Országos Cigánymisszió a Magyar Pünkösdi Egyház önálló misszióága. Az MPE Országos Cigánymisszió tevékenységi területei kiterjednek az ország egész területére, valamint a Kárpát-medencére. A hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák számára nyújt segítséget. A támogatás egyszerre értendő szellemi, lelki, oktatási, fizikai-anyagi gondjaik rendezésében, valamint életvezetési tanácsadásban.

Az Országos Cigánymisszió 270 településen végzi munkáját, ahol hitéleti, szociális, oktatási, kulturális, felzárkózási, foglalkoztatási tevékenységeket végez: családsegítés szervezése, előkészítése és megvalósítása, nevelés, oktatás, készség- és képességfejlesztés, ismeretterjesztés, közösségépítés, a tanuló ifjúság támogatása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő csoportok – köztük romák – támogatása, a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása felzárkóztatásuk érdekében.

A „Felzárkózó települések” közül a Heves megyei Kömlőn a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió (MPE OCM) valósítja meg 2020. július 1-jétől a „Jelenlét” szakmai módszertannal támogatott programot. A Cigánymisszió küldetésével és célkitűzéseivel teljes mértékben összhangban áll a települési jelenlét, a hátrányos helyzetűek helyi szükségleteinek diagnózis alapján megtervezett, a helyiekkel együttműködésben megvalósuló komplex támogatása. Szakmai tervünk alapja, hogy reménységet, feltétel nélküli elfogadást, szeretetet és ezekre épülő fejlesztő programokat, támogatást közvetítsünk az élet minden területén, és valóban „a fogantatástól a foglalkoztatásig”.

Székhely: 1146 Budapest, Hungária körút 200.


A Magyar Református Szeretetszolgálat egy református hátterű, keresztyén alapértékekre épülő közhasznú, karitatív szervezet, mely 2006 óta működik. Nemre, vallásra, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül, a rászorultság elve mentén nyújt segítséget elsősorban a Kárpát-medencében élő nélkülöző emberek számára. Emellett számos külföldi missziót szervezett az elmúlt években, hogy a természeti és humanitárius katasztrófák által sújtotta térségekben segítsen.

Az alapítás évében debreceni központtal indították útjára a szolgálatot, amelyben a főállású munkatársak mellett jelentős önkéntes bázisa is volt a Szeretetszolgálatnak. Az azóta eltelt több mint 10 év alatt, a Szeretetszolgálat folyamatosan fejlődött, Budapesten, Ózdon és Vásárosnaményban is rendelkezik regionális irodával, a Végtelen lehetőség programon belül 2 Jelenlét ponton (Bodroghalom, Ricse), a Felzárkózó települések program keretén belül további 9 helyszínen (Göncruszka, Tiszakarád, Vilmány, Átány, Mezőladány, Bagamér, Zemplénagárd, Dámóc, Ricse), valamint Bódvalenkén egy Biztos Kezdet Gyerekházzal van jelen.

Évente több tízezer nehéz körülmények között élő gyermek és család számít szeretetszolgálatra, legyen szó szociális segélyezésről, fejlesztésről vagy épp gondoskodásról. Az Alapítvány főbb tevékenységi területei: adománykoordináció, szociális fejlesztések, országos közfoglalkoztatás, rehabilitációs foglalkoztatás, nemzetközi önkéntesség, ifjúsági munka.

Legismertebb programjai lakossági körben: Szeretethíd, Szeretetdoboz, Nyilas Misi Ösztöndíj, Mentő Maci program. Emellett számos szociális és komplex fejlesztési programot valósít meg, például Válaszút, Végtelen lehetőség és a Felzárkózó települések program.

Székhely: 7629 Pécs, Dobó István utca 89.

A Magyar Vöröskereszt 142 éves. Alapításunk ideje: 1881. A Magyar Vöröskereszt fő célkitűzése az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, az emberi szenvedés, szociális gondok enyhítése, a betegségek megelőzése, a fegyveres konfliktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése. A Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete ezen elvek szerint működik. Az 1993. évi XL. Vöröskereszt törvény rögzíti, a szervezet feladatait, melyhez az Alapszabályunk is tartalmaz. Főbb feladataink: háború esetén a háború áldozatainak mentésében van részvétel, természeti, vagy más egyéb katasztrófahelyzetben válaszadás, keresőszolgálat működtetése, egészségnevelés, véradásszervezés, elsősegélynyújtás népszerűsítése, elsősegélynyújtó vizsgák szervezése, bonyolítása, a szociális gondok enyhítése.

Székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 123.

A Magyar Vöröskereszt története egészen 1881-ig vezethető vissza, amikor is megalakult a Magyar Szent Korona Országai Vöröskereszt Egylete. A borsodi megyeszékhelyen nagy szerepet kap a hajléktalanok ellátása. Állandó és időszakos (téli) ellátást biztosítunk fedél nélkül maradt embertársainknak. Az ifjúság nevelése szintén prioritást élvez Szervezetünkben. Ennek érdekében családi bölcsődéket működtetünk, kiemelt figyelmet fordítva a gyermekek szakszerű, de meghitt környezetben való nevelésére.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.


Az Oltalom Szeretetszolgálat a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő integrált típusú intézmény, mely 2000. január 1. óta lát el szociális és gyermekjóléti feladatokat az Észak-alföldi régióban. A szervezet alapküldetése a halmozottan hátrányos helyzetben lévő személyekre és családokra kiterjedő szeretetszolgálat.

Az intézmény a következő ellátási típusokat működteti: népkonyha, nappali melegedő, szenvedélybetegek nappali intézménye, átmeneti szálló, éjjeli menedékhely, hajléktalanok otthona, családok átmeneti otthona, családi bölcsődehálózat, nevelőszülői hálózat, fejlesztő foglalkoztatás.

A szervezet a „Felzárkózó Települések” hosszú távú kormányprogramon belül a fenntartó Evangélikus Egyházon keresztül 2020. július 1-jétől jelen van Nagycserkeszen, és megvalósító szervezetként végez komplex felzárkóztató tevékenységet a helyi közösség körében.

Székhely: 3525 Miskolc, Dayka Gábor utca 1-7.

Szervezetünk mostanra már 15 éves múltra tekint vissza a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítésében végzett feladatai tekintetében. Közhasznú alapítványként az Észak-magyarországi régió település- és vidékfejlesztését, a térség civil szervezeteinek erősítését, fejlesztését, valamint a régió hátrányos helyzetű járásainak és településeinek segítését tekintjük kiemelt célunknak. Az alapítvány elsődleges feladatai közt szerepel a vidékfejlesztési és a helyi civil társadalom fejlesztését elősegítő programok generálása, támogatása, valamint a foglalkoztatást elősegítő információs, tanácsadási, képzési szolgáltatások működtetése, illetve a szociális, társadalmi problémák mérséklése, partnerségi projektek életre hívásával. Komplex felzárkóztató programok megvalósításával segítettünk több térségi településen élő hátrányos helyzetű család élethelyzetének jobbá tételében. Járási gyerekesély program megvalósításával segítettük szegény sorsú gyermekek életkörülményeinek előmozdítását.

Székhely: 3530 Miskolc, Rákóczi út 12.

A RECIK Alapítvány 25 éve segíti a társadalmi integrációt, az életminőség javítását, a változásokhoz és kihívásokhoz történő alkalmazkodást az alapvető emberi értékek mentén. Küldetésünk a hátrányos helyzetű egyének és közösségek támogatása, autonómiájuk és belső összetartozásuk erősítése a képességek fejlesztését és a foglalkoztathatóság javítását célzó komplex szolgáltatásokkal. Ennek érdekében munkaerő-piaci-, szociális-, képzési- és kutatási szolgáltatásokat végzünk széleskörű szakember bázissal és innovatív módszerekkel, a szegregáció oldása a hátrányos helyzetű népesség képzettségi szintjének, kompetenciáinak és foglalkoztathatóságának javításával.

Székhely: 2626 Nagymaros, Dózsa György út 5.

A Szent Ferenc Szegényei Alapítvány 2019 óta működik. A szervezet célja a rászorulók, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családok, valamint személyek megsegítése és felkarolása, így különösen segítségnyújtás a képzésükhöz és felzárkóztató foglalkoztatásukhoz a társadalom perifériájáról való pozitív elmozdulásuk érdekében.

Az Alapítvány feladatának tekinti a szemlélet formálást a teremtett világ védelméért, a párbeszéd kultúrájának megteremtéséért, a hiteles keresztény értékrend képviseletéért, a segítségnyújtást a mélyszegénységben élők, fogyatékos gyerekeket nevelő családok, karitatív, szociális tevékenységeket végző intézmények számára, a felzárkóztató programokban, valamint a különböző partnerszervezetekkel való együttműködést.

Az Alapítvány 2020 júniusában kezdte meg működését megvalósító szervezetként – önkénteseivel és két munkatársával – a „Felzárkózó Települések” hosszú távú programjának keretein belül a Nógrád megyei Ságújfalun.

Székhely: 7826 Alsószentmárton, Alkotmány utca 9.


A Szent Márton Caritas Alapítvány 20 éve alakult Alsószentmártonban, és azóta tevékenykedik a falu mindennapjaiban. A szervezet alapítója és vezetője a helyi plébános, aki az Alapítványon keresztül közel 40 éve segíti a település lakóit.

Alsószentmárton az Ormánságban, az országhatártól 2,5 km-re található település, 1290 fős lakossága beás anyanyelvű cigány közösség. Életük mindennapi része a mélyszegénység és annak velejárói.

Az Alapítvány 2000 óta működtet tanodát, ingyenkonyhát, jogsegélyszolgálatot, közösségi ünnepeket szervez a településen, hivatalos ügyintézésben, gyógyszerkiváltásban segíti a hozzá fordulókat és krízisellátást nyújt.

A Szent Márton Caritas Alapítvány 2019 júniusa óta vesz részt megvalósító szervezetként a „Felzárkózó Települések” hosszú távú programjában, mely keretében elsősorban a kisgyermekes családok segítésére, a munkaerőpiaci (re)integrációra és a drogprevencióra fókuszálnak a helyi szociális munkatársak.

Székhely: 7635 Pécs, Forduló köz 1.

A Társadalomklinika Egyesületet 2014 tavaszán Pécsett alapítottuk, tagjaink nagy része diplomás szociális szakember, emellett pedig számos fiatal önkéntes, művész, zenész segíti munkánkat. Egyesületünk főként szegregátumok komplex fejlesztésével foglalkozik, valamint innovatív szociális szolgáltatások kidolgozásával. Legnépszerűbb programunk a Szociális street art projekt, amelynek keretében modern művészeti ágak segítségével valósítunk meg fejlesztő foglalkozásokat és közösségi programokat fiatalok részére. Somogyszentpálon 2018 óta vagyunk jelen. meg a településen.

Székhely: 1088 Budapest, Baross utca 36. II./2.

A Tutor Alapítvány a Nyírbátori járásban a Nyírbátori Önkormányzat Járási Gyerekesély pályázatával az „Adj esélyt a jövődnek” – Integrált térségi gyermekprogrammal érkezett meg a térségbe, és a Felzárkózó települések programban teljesedett ki.

Az Alapítvány programjainak célja, hogy a források elérjék a leginkább rászoruló, kirekesztett közösségeket (kisfalvakat, szegregátumokat), valamint a hátrányos helyzetű családok fejleszteni tudják erőforrásaikat, tagjaik képesek legyenek megelőzni vagy kezelni szociális, egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási problémáikat.

A programokban alkalmazott szakemberek folyamatos, intenzív jelenléte a településeken, valamint a jelenlét módszertanon alapuló szociális munka esélyt ad a családok belső működésének, alkalmazkodóképességének, illetve a környezetük és a család kölcsönös viszonyának közvetlen megismerésére. Lehetőség nyílik a problémák korábbi azonosítására, jelzésére, így növelhető a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerek beavatkozási hatékonysága.

A Felzárkózó települések programban Alapítványunk, Nyírpilis, Nyírmihálydi és Piricse településeken élő hátrányos helyzetű családok társadalmi leszakadási folyamatainak mérséklését igyekszik elérni, mélyreható diagnózison alapuló, komplex beavatkozásokkal. A legalsó társadalmi csoportok hátrányainak mérséklése érdekében, helyi erőforrásokra épülő, a legégetőbb szükségletekre reagáló, célzott segítségnyújtást valósítunk meg.

Székhely: 3577, Köröm Kossuth Lajos u. 35.

Verbita Rend JPIC Iroda egyházi jog személy, amely az Isteni Ige Társasága Magyar Rendtartománya alszervezete. Az Isteni Ige Társaságának (Societas Verbi Divini), szerzetesrendnek a népi evangelizáció a küldetése. Küldetésük négy pillére közül az egyik a verbita rend JPIC iroda. A Verbita Rend JPIC missziója a társadalom egyházi tanítását tartja szeme előtt, és ennek megvalósítását az emberek között.

Székhely: 3396 Kerecsend, Fő út 6.

A Világítani Fogok Egyesület húsz éve kezdte meg munkáját baráti közösségként Kerecsend községben a Római Katolikus Egyház védőernyője alatt, kezdetekben táborok, szabadidős programok, énekiskola szervezésével a faluban élő gyermekek, köztük a szegregátumban élő fiatalok számára. Az Egyesület célja az ő támogatásuk mellett egy működő gyermekközösség létrehozása volt, amely hidat ver a roma és nem roma közösség között.

A szervezet két éve dolgozik egyesületként, mára szinte kizárólag hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozik, egy körülbelül negyven fős önkéntes közösséggel. Havi rendszerességgel szervez ifjúsági és gyermekprogramokat, színházlátogatást és táborokat a hátrányos helyzetű gyermekek számára, rendszeresen tart korrepetálást, tehetséges fiatalokat mentorál és juttat színvonalas középiskolai oktatáshoz.

2020 júniusában az egyesület megvalósító szervezetként bekapcsolódott a „Felzárkózó Települések” program megvalósításába Kerecsenden.

 Konzorciumi tagok együttműködése

A projekt célkitűzéseit a bevont 177 településen 29 szervezetből álló konzorcium valósítja meg, mely erősen indokolja a konzorcium működésének szerteágazó, többrétű megtervezését, illetve a meghatározott egyeztetési szintek, fórumok folyamatos működtetését.

Konzorciumi tagok közötti települési, földrajzi lehatárolás

A projektmegvalósítás során alapszabály, hogy egy-egy bevont településen csak egy-egy szervezet végez közvetlen projektmegvalósítói tevékenységet, így a konzorciumi tagok együttműködése tekintetében a települések közötti, azaz a földrajzi lehatárolás az egyik fő rendezési szabály. Ez alól kivételt csak a konzorciumvezetőnél meghatározásra kerülő feladatok teljesítése jelent (pl. szűrőbusz működése, adósságkezelési szolgáltatás stb.), mely tevékenységek megvalósítása azonban mind a 177 településen a helyben zajló szociális munkához, családkíséréshez kell, hogy kapcsolódjon.

A konzorciumi tagok között meghatározásra került, hogy mely szervezet mely településen, vagy településeken dolgozik, s ez a megosztás a konzorciumi megállapodásban rögzítésre kerül:

 

Régió

Település

2021. évi születés-szám

0-3 éves korú gyerekek száma
 

Megvalósító szervezet

1

DDR

Alsószentmárton

23

66

Szent Márton Caritas Alapítvány

2

ÉMR

Arló

71

209

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (Jezsuita Rend)

3

ÉMR

Átány

30

89

Magyar Református Szeretetszolgálat

4

ÉAR

Bagamér

44

98

Magyar Református Szeretetszolgálat

5

MOZ

Baks

17

66

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

6

ÉMR

Baktakék

15

47

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

7

ÉMR

Balajt

10

30

Don Bosco Szalézi Társasága

8

ÉAR

Beregdaróc

11

42

Magyar Református Szeretetszolgálat

9

ÉAR

Besenyőd

10

30

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

10

ÉAR

Beszterec

10

31

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

11

ÉMR

Bódvalenke

11

34

Magyar Református Szeretetszolgálat

12

DDR

Bogádmindszent

4

18

Katolikus Karitász

13

ÉAR

Bojt

8

27

Adra Adventista Szeretetszolgálat Alapítvány

14

ÉMR

Boldogkőújfalu

15

45

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

15

ÉAR

Botpalád

4

23

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

16

ÉAR

Bököny

52

121

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

17

DDR

Büssü

6

17

Magyar Református Szeretetszolgálat

18

ÉAR

Csaholc

6

26

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

19

ÉMR

Csenyéte

16

50

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

20

DDR

Cserdi

5

16

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

21

ÉMR

Csernely

15

35

Régió Fejlesztéséért Alapítvány

22

DDR

Csököly

14

37

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

23

ÉMR

Dámóc

4

14

Magyar Református Szeretetszolgálat

24

DDR

Dencsháza

8

14

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

25

ÉMR

Domaháza

12

50

Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezete

26

DDR

Drávafok

5

21

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

27

DDR

Drávagárdony

1

6

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

28

DDR

Drávaiványi

2

4

Katolikus Karitász

29

NR

Endrefalva

11

40

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

30

MOZ

Erk

18

45

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

31

DDR

Értény

11

32

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

32

ÉAR

Fábiánháza

15

61

Magyar Református Szeretetszolgálat

33

ÉMR

Farkaslyuk

36

121

Magyar Református Szeretetszolgálat

34

ÉMR

Felsődobsza

14

40

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

35

ÉMR

Felsővadász

11

48

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

36

ÉMR

Fulókércs

10

36

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

37

ÉAR

Gacsály

8

30

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

38

ÉMR

Gadna

6

32

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

39

ÉAR

Geszt

9

28

Magyar Református Szeretetszolgálat

40

DDR

Gilvánfa

7

18

Szent Márton Caritas Alapítvány

41

ÉMR

Göncruszka

4

15

Magyar Református Szeretetszolgálat

42

DDR

Gyulaj

15

39

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

43

ÉAR

Hajdúszovát

37

116

Magyar Református Szeretetszolgálat

44

ÉMR

Hangony

18

53

Régió Fejlesztéséért Alapítvány

45

ÉAR

Hencida

15

51

Hajdúdorogi Metropolitai Egyház (görög kat.)

46

ÉMR

Hernádszentandrás

6

21

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

47

ÉMR

Hernádvécse

22

68

Miskolci Egyházmegye (görög katolikus)

48

DDR

Hirics

4

13

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

49

ÉAR

Hodász

44

133

Magyar Református Szeretetszolgálat

50

NR

Hugyag

12

39

Hit Gyülekezete Roma Missziós Hálózata

51

NR

Ipolytarnóc

5

14

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

52

DDR

Istvándi

12

39

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

53

ÉAR

Jánkmajtis

26

70

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

54

NR

Kálló

30

98

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

55

ÉAR

Kántorjánosi

18

63

Magyar Református Szeretetszolgálat

56

NR

Karancsság

18

69

Hit Gyülekezete Roma Missziós Hálózata

57

DDR

Kastélyosdombó

3

1

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

58

DDR

Kazsok

5

14

Magyar Református Szeretetszolgálat

59

ÉMR

Kerecsend

32

95

Világítani Fogok Egyesület

60

ÉAR

Kisar

13

31

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

61

MOZ

Kistolmács

1

2

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

62

DDR

Kisszentmárton

4

7

Katolikus Karitász

63

ÉAR

Kokad

13

36

Magyar Református Szeretetszolgálat

64

ÉAR

Konyár

37

110

Magyar Református Szeretetszolgálat

65

DDR

Kőkút

7

10

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

66

ÉMR

Kömlő

32

118

Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió

67

ÉMR

Köröm

32

132

Verbita Rend

68

ÉAR

Körösszakál

6

24

Magyar Református Szeretetszolgálat

69

MOZ

Kunágota

25

85

Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió

70

ÉMR

Lácacséke

7

18

Magyar Református Szeretetszolgálat

71

DDR

Lakócsa

6

21

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

72

NR

Litke

14

38

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

73

NR

Lucfalva

8

30

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

74

DDR

Lúzsok

 

17

Katolikus Karitász

75

ÉAR

Magy

6

32

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

76

NR

Magyargéc

11

40

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

77

ÉMR

Martonyi

2

11

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

78

NR

Mátraverebély

18

62

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

79

ÉAR

Méhtelek

15

30

Magyar Református Szeretetszolgálat

80

ÉAR

Mezőladány

12

33

Magyar Református Szeretetszolgálat

81

DDR

Mike

10

28

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

82

NR

Nagybárkány

8

31

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

83

ÉAR

Nagycserkesz

26

88

Oltalom Szeretetszolgálat

84

MOZ

Nagydém

7

14

Magyar Bencés Kongresszió Pannonhalmi Bencés Főapátság

85

ÉAR

Nagyecsed

76

240

Magyar Református Szeretetszolgálat

86

MOZ

Nagyér

5

16

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

87

ÉMR

Nagykinizs

4

19

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

88

DDR

Nagykorpád

7

18

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

89

NR

Nagylóc

20

57

Hit Gyülekezete Roma Missziós Hálózata

90

ÉAR

Nagyszekeres

8

19

Magyar Református Szeretetszolgálat

91

NR

Nógrádmegyer

20

69

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

92

NR

Nógrádszakál

5

32

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

93

ÉMR

Novajidrány

16

46

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

94

ÉAR

Nyírkáta

32

121

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

95

ÉAR

Nyírmihálydi

45

128

Tutor Alapítvány

96

ÉAR

Nyírparasznya

12

33

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

97

ÉAR

Nyírpilis

40

101

Tutor Alapítvány

98

ÉAR

Nyírvasvári

25

78

Tutor Alapítvány

99

ÉAR

Olcsva

11

25

Oltalom Szeretetszolgálat

100

MOZ

Oltárc

8

9

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

101

DDR

Ötvöskónyi

14

33

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

102

DDR

Pálmajor

9

18

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

103

ÉAR

Paszab

22

67

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

104

DDR

Patapoklosi

4

9

Katolikus Karitász

105

ÉAR

Penészlek

21

50

Tutor Alapítvány

106

ÉMR

Pere

4

13

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

107

ÉAR

Piricse

40

108

Tutor Alapítvány

108

DDR

Piskó

6

14

Katolikus Karitász

109

ÉAR

Pocsaj

46

142

Hajdúdorogi Metropolitai Egyház (görög kat.)

110

ÉAR

Porcsalma

52

147

Magyar Református Szeretetszolgálat

111

ÉMR

Prügy

43

139

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

112

DDR

Pusztakovácsi

14

36

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

113

MOZ

Pusztamiske

 

17

Magyar Bencés Kongresszió Pannonhalmi Bencés Főapátság

114

ÉMR

Rakaca

16

72

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

115

ÉMR

Rakacaszend

4

15

Regionális Civil Központ Alapítvány

116

ÉMR

Ricse

27

96

Magyar Református Szeretetszolgálat

117

NR

Rimóc

26

71

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

118

DDR

Rinyaszentkirály

10

25

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

119

ÉAR

Rohod

8

49

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

120

ÉAR

Rozsály

8

26

Magyar Református Szeretetszolgálat

121

NR

Ságújfalu

21

55

Szent Ferenc Szegényei Alapítvány

122

ÉMR

Sajókaza

53

150

Don Bosco Szalézi Társasága

123

ÉMR

Sajónémeti

1

20

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

124

MOZ

Sárkeresztúr

48

149

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

125

ÉMR

Selyeb

6

24

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

126

DDR

Siklósnagyfalu

4

19

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

127

DDR

Somogyapáti

11

23

Katolikus Karitász

128

DDR

Somogyfajsz

2

16

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

129

DDR

Somogyhatvan

4

10

Katolikus Karitász

130

DDR

Somogyszentpál

13

30

Társadalomklinika Egyesület

131

NR

Sóshartyán

12

43

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

132

DDR

Sósvertike

1

6

Katolikus Karitász

133

DDR

Sumony

4

19

Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezete

134

ÉMR

Szakácsi

7

18

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

135

NR

Szalmatercs

11

24

Szent Ferenc Szegényei Alapítvány

136

ÉMR

Szalonna

17

34

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

137

ÉAR

Szatmárcseke

24

74

Magyar Református Szeretetszolgálat

138

ÉAR

Székely

22

40

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

139

ÉMR

Szemere

7

17

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra

140

ÉMR

Szendrőlád

63

177

Bhim Rao

141

MOZ

Szentpéterúr

6

40

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

142

NR

Szilaspogony

2

17

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

143

ÉMR

Szin

29

63

Magyar Református Szeretetszolgálat

144

ÉMR

Taktabáj

14

33

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

145

ÉMR

Taktakenéz

26

65

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

146

ÉMR

Taktaszada

29

105

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

147

ÉMR

Tarnabod

23

58

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

148

MOZ

Tarnazsadány

26

71

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

149

ÉAR

Tarpa

36

90

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

150

DDR

Táska

3

16

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

151

DDR

Téseny

7

16

Katolikus Karitász

152

ÉAR

Tiszaadony

11

25

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

153

ÉAR

Tiszabecs

15

40

Magyar Református Szeretetszolgálat

154

ÉAR

Tiszabercel

31

95

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

155

ÉAR

Tiszabő

53

156

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

156

ÉAR

Tiszabura

69

220

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

157

ÉAR

Tiszadob

33

116

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

158

ÉAR

Tiszaeszlár

30

107

Magyar Református Szeretetszolgálat

159

ÉMR

Tiszakarád

38

125

Magyar Református Szeretetszolgálat

160

ÉAR

Tiszakerecseny

11

44

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

161

ÉMR

Tiszanána

27

101

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

162

ÉAR

Tiszarád

8

34

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

163

ÉMR

Tiszatarján

19

65

Dél-borsodi Romák Integrációját Elősegítő Egyesület

164

ÉAR

Tiszavid

18

43

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

165

ÉAR

Tisztaberek

11

30

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

166

ÉAR

Told

5

21

Igazgyöngy Alapítvány

167

ÉAR

Túrricse

7

18

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

168

ÉAR

Tuzsér

52

153

Magyar Református Szeretetszolgálat

169

DDR

Vejti

1

1

Katolikus Karitász

170

ÉMR

Vilmány

21

69

Magyar Református Szeretetszolgálat

171

ÉMR

Viss

12

29

Magyar Református Szeretetszolgálat

172

ÉMR

Vizsoly

19

52

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

173

NR

Zabar

3

21

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

174

DDR

Zádor

5

12

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

175

DDR

Zajk

3

10

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

176

MOZ

Zalakomár

35

103

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

177

ÉMR

Zemplénagárd

7

30

Magyar Református Szeretetszolgálat

   

3015

9256